SITE DISCLAIMER – COPYRIGHT – AUTEURSRECHT & E-MAIL DISCLAIMER

SITE DISCLAIMER – COPYRIGHT – AUTEURSRECHT

EMA PACKAGING, CORAZZA BENELUX, EM AGENCIES, EM, EMA, WWW.EMAPACKAGING.COM HIERNA AANGEDUID MET “EMA”. DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE(S) IS ALLEEN BEDOELD TER VERSTREKKING VAN ALGEMENE INFORMATIE. DE VERSTREKTE INFORMATIE IS UITSLUITEND INDICATIEF EN AAN WIJZIGING ONDERHEVIG EN KAN ZONDER NADERE AANKONDIGING WIJZIGEN. EMA HEEFT DE GROOTST MOGELIJKE ZORG BESTEED AAN HET SAMENSTELLEN EN ONDERHOUDEN VAN DEZE SITE(S), DOCH VOOR DE JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE GEBODEN INFORMATIE KAN NIET WORDEN INGESTAAN. EMA AANVAARDT GEEN ENKELE VERPLICHTING OM DE GEBODEN INFORMATIE TE ACTUALISEREN OF OM MOGELIJKE FOUTEN TE CORRIGEREN. EMA WIJST IEDERE AANSPRAKELIJKHEID TER ZAKE NADRUKKELIJK VAN DE HAND. AAN DE VERSTREKTE INFORMATIE, ZOWEL DOOR EMA ALSMEDE ONZE LEVERANCIERS KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. EMA AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DEZE SITE(S) EN DE DAAROP VERSTREKTE INFORMATIE. EMA IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR DE GEVOLGEN VAN ACTIVITEITEN DIE WORDEN ONDERNOMEN OP BASIS VAN DEZE SITE(S). EMA AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE SITES WAARNAAR WORDT VERWEZEN (LINKS) OF WELKE VERWIJZEN (LINKS) NAAR DE SITE(S) VAN EMA. EMA RESPECTIEVELIJK DE RECHTHEBBENDE, BEHOUDT ALLE RECHTEN (WAARONDER MERKRECHTEN, AUTEURSRECHTEN EN OCTROOIEN) MET BETREKKING TOT DE OP DE EMA SITE(S) GEPRESENTEERDE INFORMATIE (ZOALS TEKSTEN, LAY-OUTS, CALCULATIES, LOGO’S EN GRAFISCHE INFORMATIE). IN HET BIJZONDER IS HET NIET TOEGESTAAN OM ZONDER NADERE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EMA, DE INHOUD / INFORMATIE VAN DE EMA WEBSITES OVER TE NEMEN, TE VERMENIGVULDIGEN, OVER TE DRAGEN, TE BEWERKEN, TE VERSPREIDEN OF OP WELKE WIJZE DAN OOK AAN DERDEN TER BESCHIKKING TE STELLEN. DE AFNEMER IS VERPLICHT AANWIJZINGEN VAN EMA OMTRENT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP TE VOLGEN. ELKE INBREUK OP HET HIERBOVEN BESCHREVENE KAN LEIDEN TOT BURGERRECHTELIJKE OF STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING. SOMMIGE NAMEN, TEKSTEN, HEAD LINES EN LOGO’S DIE OP DEZE SITE(S) WORDEN GEBRUIKT ZIJN GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN. DE AFNEMER VAN DE INFORMATIE IS ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE KEUZE EN HET GEBRUIK VAN DE AANGEBODEN INFORMATIE. DE AANGEBODEN INFORMATIE MAG UITSLUITEND DOOR DE AFNEMER ZELF WORDEN GEBRUIKT. OP DEZE SITE(S) EN OP DEZE DISCLAIMER IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING. ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING IS NIET TOEGESTAAN HET GEPRESENTEERDE MATERIAAL GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE GEBRUIKEN, TE BEWERKEN, TE VERSPREIDEN, TE KOPIËREN EN/OF TE VERMENIGVULDIGEN ZONDER DAARVOOR UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK TOESTEMMING TE HEBBEN VERKREGEN VAN EMA. BEHOUDENS DE BEPERKINGEN DIE BIJ DE WET ZIJN GESTELD. ALLE INHOUDELIJKE INFORMATIE EN HET BEELDMATERIAAL BLIJVEN TE ALLEN TIJDE VOORBEHOUDEN AAN EMA. MISBRUIK VAN HET BOVENSTAANDE ZAL ONHERROEPELIJK LEIDEN TOT VERVOLGING WEGENS INBREUK OP NATIONAAL EN/OF INTERNATIONAAL AUTEURSRECHT. OVERTREDERS ZIJN VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR ALLE HIERUIT VOORTVLOEIENDE KOSTEN EN SCHADES. INDIEN HET MISBRUIK FOTOMATERIAAL BETREFT DAT IN OPDRACHT IS GEMAAKT ZULLEN EVENTUELE AANSPRAKEN VAN DERDEN EVENEENS VERHAALD WORDEN. PRIVACY BELEID GEACHTE BEZOEKER, NA RAADPLEGING VAN DEZE WEBSITE KUNNEN GEGEVENS OVER GEÏDENTIFICEERDE OF IDENTIFICEERBARE NATUURLIJKE PERSONEN WORDEN VERWERKT. MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENSVERWERKING, OOK OP GROND VAN ART. 13 VAN DE EUROPESE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU-VERORDENING 2016/679), DE VOLGENDE INFORMATIE, WAARVAN DE GELDIGHEID NIET WORDT UITGEBREID TOT ANDERE EXTERNE WEBSITES DIE DOOR DE GEBRUIKER WORDEN GERAADPLEEGD VIA LINKS OP DEZE SITE. DOOR VERDER TE BLADEREN EN DOOR U TE ABONNEREN OP DE DIENSTENAANBIEDINGEN IN DE VERSCHILLENDE DELEN VAN DE SITE (“CONTACTEN”), WORDT DEZE ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VERWERKING ALS VANZELFSPREKEND BESCHOUWD, EVENALS ALLE SPECIFIEKE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VOOR VERSCHILLENDE DOELEINDEN EN SPECIFICATIES, EN DE GEBRUIKER DRUKT DE RELATIEVE TOESTEMMING VOOR DE BEHANDELINGEN UIT. OPGEMERKT MOET WORDEN DAT DE TOESTEMMING ALLEEN GELDIG IS ALS DEZE AFKOMSTIG IS VAN EEN VOLWASSENE OF EEN MINDERJARIGE DIE DE LEEFTIJD VAN 14 JAAR HEEFT BEREIKT (ARTIKEL 8, LEDEN 1 EN 2 VAN DE AVG). <EIGENAAR> EMA HOOFDDORP NEDERLAND <SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS> COOKIES ZIJN GEGEVENS DIE VANAF DE WEBSITE NAAR DE INTERNETBROWSER VAN DE GEBRUIKER WORDEN GESTUURD EN DOOR DEZE WORDEN ONTHOUDEN VOORDAT ZE BIJ EEN VOLGEND BEZOEK WEER NAAR DE SITE WORDEN VERZONDEN. ZE KUNNEN WORDEN GEBRUIKT OM SESSIES TE VOLGEN, EEN GEBRUIKER TE AUTHENTISEREN EN ZIJN VOORKEUREN OP TE SLAAN. ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN COOKIES DIE KUNNEN WORDEN INGEDEELD NAAR TECHNISCHE ASPECTEN, DUUR, HERKOMST EN FUNCTIE. <TECHNISCHE COOKIES> ER ZIJN TALLOZE SOORTEN DIE WORDEN GEBRUIKT OM INFORMATIE OP DE COMPUTER VAN DE GEBRUIKER OP TE SLAAN, DIE VERVOLGENS DOOR DE SITES WORDT VERZAMELD. HIERVAN IS DE BEKENDSTE EN MEEST GEBRUIKTE DIE VAN HTML-COOKIES. ZE WORDEN GEBRUIKT VOOR NAVIGATIE EN OM DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE DOOR DE GEBRUIKER TE VERGEMAKKELIJKEN. ZE ZIJN NODIG VOOR DE VERZENDING VAN COMMUNICATIE OP HET ELEKTRONISCHE NETWERK OF VOOR DE LEVERANCIER OM DE DOOR DE KLANT GEVRAAGDE DIENST TE LEVEREN. DE INSTELLINGEN OM COOKIES TE BEHEREN OF UIT TE SCHAKELEN KUNNEN VARIËREN AFHANKELIJK VAN DE GEBRUIKTE INTERNETBROWSER. IN ELK GEVAL KAN DE GEBRUIKER DE ALGEMENE DEACTIVERING OF ANNULERING VAN COOKIES BEHEREN OF AANVRAGEN DOOR DE INSTELLINGEN VAN ZIJN INTERNETBROWSER TE WIJZIGEN. DEZE DEACTIVERING KAN DE TOEGANG TOT SOMMIGE DELEN VAN DE SITE VERTRAGEN OF VERHINDEREN. HET GEBRUIK VAN TECHNISCHE COOKIES MAAKT EEN VEILIG EN EFFICIËNT GEBRUIK VAN DE SITE MOGELIJK. DE COOKIES DIE IN DE BROWSER WORDEN GEPLAATST EN OPNIEUW WORDEN VERZONDEN VIA GOOGLE ANALYTICS OF VIA DE DIENST STATISTIEKEN OF EEN VERGELIJKBARE DIENST, ZIJN ALLEEN TECHNISCH ALS ZE RECHTSTREEKS DOOR DE SITE-EIGENAAR WORDEN GEBRUIKT VOOR SITE-OPTIMALISATIEDOELEINDEN, DIE IN STAAT ZAL ZIJN OM INFORMATIE IN GEAGGREGEERDE VORM TE VERZAMELEN OVER HET AANTAL GEBRUIKERS EN OVER HOE ZE DE SITE BEZOEKEN. ONDER DEZE VOORWAARDEN GELDEN VOOR ANALYTISCHE COOKIES DEZELFDE REGELS WAT BETREFT INFORMATIE EN TOESTEMMING ALS VOOR TECHNISCHE COOKIES. <DUUR COOKIES> WAT DE DUUR BETREFT, KAN ONDERSCHEID WORDEN GEMAAKT TUSSEN TIJDELIJKE SESSIECOOKIES DIE AUTOMATISCH WORDEN VERWIJDERD AAN HET EINDE VAN DE BROWSERSESSIE EN DIE WORDEN GEBRUIKT OM DE GEBRUIKER TE IDENTIFICEREN EN ZO TE VOORKOMEN DAT ELKE BEZOCHTE PAGINA WORDT INGELOGD, EN DE PERMANENTE COOKIES DIE ACTIEF BLIJVEN OP DE PC TOTDAT ZE VERVALLEN OF DOOR U WORDEN OPGEZEGD. SESSIECOOKIES KUNNEN WORDEN GEÏNSTALLEERD OM TOEGANG EN PERMANENTIE MOGELIJK TE MAKEN IN EEN MOGELIJK GERESERVEERD GEDEELTE VAN DE DEUR ALS EEN GEAUTHENTISEERDE GEBRUIKER. ZE WORDEN NIET PERMANENT IN HET GEHEUGEN OPGESLAGEN, MAAR UITSLUITEND VOOR DE DUUR VAN DE NAVIGATIE TOT DE VERZENDING VAN SESSIE-ID’S DIE ZIJN SAMENGESTELD UIT WILLEKEURIGE GETALLEN DIE DOOR DE SERVER ZIJN GEGENEREERD EN DIE NODIG ZIJN OM EEN VEILIGE EN EFFICIËNTE VERKENNING VAN DE SITE MOGELIJK TE MAKEN. <COOKIES VAN DERDEN> WAT DE HERKOMST BETREFT, KUNNEN DE COOKIES DIE RECHTSTREEKS VANAF DE SITE DIE U BEZOEKT NAAR DE BROWSER WORDEN VERZONDEN, WORDEN ONDERSCHEIDEN VAN DIE VAN DERDEN DIE VANAF ANDERE SITES NAAR UW COMPUTER WORDEN GESTUURD EN NIET VAN DE SITES DIE U BEZOEKT. PERMANENTE COOKIES ZIJN VAAK COOKIES VAN DERDEN. DE MEESTE COOKIES VAN DERDEN BESTAAN UIT TRACKING COOKIES DIE WORDEN GEBRUIKT OM ONLINE GEDRAG TE IDENTIFICEREN, INTERESSES TE BEGRIJPEN EN DAAROM ADVERTENTIEAANBIEDINGEN VOOR GEBRUIKERS AAN TE PASSEN. DE WEBSITE GEBRUIKT DE VOLGENDE COOKIES: TECHNISCH, ANALYTISCH, ANALYSE VAN DIENSTEN VAN DERDEN, OM SOFTWAREPRODUCTEN EN FUNCTIES VAN DERDEN TE INTEGREREN, VAN PROFILERING. ER KUNNEN ZOWEL ANALYTISCHE ALS PROFILERENDE COOKIES VAN DERDEN WORDEN GEPLAATST. ZE WORDEN VERZONDEN VANAF DOMEINEN VAN DE BOVENGENOEMDE DERDE PARTIJEN BUITEN DE SITE. ANALYTISCHE COOKIES VAN DERDEN WORDEN GEBRUIKT OM INFORMATIE OVER HET GEBRUIKERSGEDRAG OP DE WEBSITE TE DETECTEREN. HET ONDERZOEK VINDT ANONIEM PLAATS OM DE PRESTATIES TE MONITOREN EN DE BRUIKBAARHEID VAN DE SITE TE VERBETEREN. PROFILERINGSCOOKIES VAN DERDEN WORDEN GEBRUIKT OM GEBRUIKERSPROFIELEN AAN TE MAKEN, OM RECLAMEBOODSCHAPPEN VOOR TE STELLEN IN OVEREENSTEMMING MET DE KEUZES DIE DE GEBRUIKERS ZELF HEBBEN GEMAAKT. HET GEBRUIK VAN DEZE COOKIES WORDT BEHEERST DOOR DE REGELS DIE DOOR DE DERDE PARTIJEN ZELF ZIJN OPGESTELD, DAAROM WORDEN GEBRUIKERS UITGENODIGD OM DE PRIVACY INFORMATIE EN DE AANWIJZINGEN VOOR HET BEHEREN OF UITSCHAKELEN VAN DE COOKIES DIE OP DE BETREFFENDE WEBPAGINA’S ZIJN GEPUBLICEERD, TE LEZEN. <NAVIGATIE GEGEVENS> DE COMPUTERSYSTEMEN EN SOFTWAREPROCEDURES DIE WORDEN GEBRUIKT OM DEZE WEBSITE TE LATEN WERKEN, VERWERVEN TIJDENS HUN NORMALE WERKING ENKELE PERSOONLIJKE GEGEVENS WAARVAN DE OVERDRACHT IMPLICIET IS IN HET GEBRUIK VAN INTERNETCOMMUNICATIEPROTOCOLLEN. DIT IS INFORMATIE DIE NIET WORDT VERZAMELD OM IN VERBAND TE WORDEN GEBRACHT MET GEÏDENTIFICEERDE GEÏNTERESSEERDE PARTIJEN, MAAR DIE DOOR HUN AARD, DOOR VERWERKING EN ASSOCIATIE MET GEGEVENS DIE IN HET BEZIT ZIJN VAN DERDEN, GEBRUIKERS KAN IDENTIFICEREN. DEZE CATEGORIE GEGEVENS OMVAT DE IP-ADRESSEN OF DOMEINNAMEN VAN DE COMPUTERS DIE WORDEN GEBRUIKT DOOR GEBRUIKERS DIE VERBINDING MAKEN MET DE SITE, DE ADRESSEN IN URI-NOTATIE VAN DE GEVRAAGDE BRONNEN, HET TIJDSTIP VAN HET VERZOEK, DE METHODE DIE IS GEBRUIKT OM HET VERZOEK BIJ DE SERVER IN TE DIENEN, DE GROOTTE VAN HET ALS ANTWOORD VERKREGEN BESTAND, DE NUMERIEKE CODE DIE DE STATUS AANGEEFT VAN HET ANTWOORD VAN DE SERVER EN ANDERE PARAMETERS MET BETREKKING TOT HET BESTURINGSSYSTEEM EN DE IT-OMGEVING VAN DE GEBRUIKER. DEZE GEGEVENS WORDEN UITSLUITEND GEBRUIKT OM ANONIEME STATISTISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE SITE TE VERKRIJGEN EN OM DE CORRECTE WERKING ERVAN TE CONTROLEREN, EN WORDEN ONMIDDELLIJK NA VERWERKING GEANNULEERD. DE GEGEVENS KUNNEN WORDEN GEBRUIKT OM DE VERANTWOORDELIJKHEID VAST TE STELLEN IN HET GEVAL VAN HYPOTHETISCHE COMPUTERCRIMINALITEIT TEGEN DE SITE: BEHALVE IN DIT GEVAL BLIJVEN DE GEGEVENS OVER WEB CONTACTEN MOMENTEEL NIET LANGER DAN ZEVEN DAGEN BESTAAN. <GEBRUIKERSGEGEVENS> DE OPTIONELE, EXPLICIETE EN VRIJWILLIGE VERZENDING VAN E-MAILS NAAR DE ADRESSEN DIE OP DEZE SITE WORDEN VERMELD, OMVAT DE DAAROPVOLGENDE VERWERVING VAN HET ADRES VAN DE AFZENDER, NODIG OM TE REAGEREN OP VERZOEKEN, EVENALS ALLE ANDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE IN HET BERICHT ZIJN OPGENOMEN. SPECIFIEKE SAMENVATTENDE INFORMATIE ZAL OP VERZOEK PROGRESSIEF WORDEN GERAPPORTEERD OF WEERGEGEVEN OP DE PAGINA’S VAN DE SITE DIE IS OPGEZET VOOR BEPAALDE DIENSTEN. <HOE COOKIES UIT TE SCHAKELEN> WIJ NODIGEN U UIT OM DE INFORMATIE VAN DE PRIVACY GARANT IN DIT VERBAND ( HTTP://WWW.GARANTEPRIVACY.IT/COOKIE ) EN DE LINKS NAAR HET PRIVACY BELEID VAN DERDEN TE LEZEN EN DIENOVEREENKOMSTIG TE HANDELEN OM UW PRIVACY TE BESCHERMEN. OM COOKIES UIT TE SCHAKELEN, LEES DE INSTRUCTIES: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, MS INTERNET EXPLORER, APPLE SAFARI, OPERA. <GEGEVENS VRIJWILLIG VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER> DE OPTIONELE, EXPLICIETE EN VRIJWILLIGE VERZENDING VAN E-MAILS NAAR DE ADRESSEN DIE OP DEZE SITE WORDEN VERMELD, OMVAT DE DAAROPVOLGENDE VERWERVING VAN HET ADRES VAN DE AFZENDER, NODIG OM TE REAGEREN OP VERZOEKEN, EVENALS ALLE ANDERE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE IN HET BERICHT ZIJN OPGENOMEN. DOEL VAN DE BEHANDELING EN OPTIONELE VERSTREKKING VAN GEGEVENS. AFGEZIEN VAN WAT IS GESPECIFICEERD VOOR NAVIGATIEGEGEVENS EN TECHNISCHE COOKIES, STAAT HET DE GEBRUIKER VRIJ OM ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERSTREKKEN VIA SPECIFIEKE FORMULIEREN OP DE SITE OM DE VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF, INFORMATIEMATERIAAL OF ANDERE COMMUNICATIE AAN TE VRAGEN EN, MEER IN HET ALGEMEEN, VOOR DE DOELEINDEN AANGEGEVEN IN DE RELATIEVE EN SPECIFIEKE INFORMATIE. HET NIET VERSTREKKEN VAN DERGELIJKE GEGEVENS KAN HET ONMOGELIJK MAKEN OM TE VERKRIJGEN WAT IS GEVRAAGD. <WIJZE VAN BEHANDELING> EMA, ALS GEGEVENSBEHEERDER, EN ELK VAN DE MOGELIJKE EXTERNE MANAGERS ZULLEN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD DOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE VERSCHILLENDE FUNCTIES DIE OP VERZOEK VAN DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEACTIVEERD, BEHEREN EN ARCHIVEREN GEDURENDE DE TIJD DIE STRIKT NOODZAKELIJK IS OM TE BEREIKEN DE DOELEINDEN WAARVOOR ZE ZIJN VERZAMELD OF VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER ZIJN MEEGEDEELD. SPECIFIEKE BEVEILIGINGSMAATREGELEN, ZOALS VEREIST DOOR ART. 32 VAN VERORDENING (EU) 2016/679, WORDEN NAGELEEFD OM GEGEVENSVERLIES, ONGEOORLOOFD OF ONJUIST GEBRUIK EN ONGEOORLOOFDE TOEGANG TE VOORKOMEN. DE GEGEVENS WORDEN ALLEEN BEHEERD DOOR PERSONEEL DAT IS GEAUTORISEERD DOOR DE GEGEVENSBEHEERDER. ER WORDT GEEN PERSOONLIJKE PROFILERING VAN DE GEBRUIKER BEOOGD OP DE BOVENGENOEMDE GEGEVENS. <RECHTEN VAN BELANGHEBBENDEN> DE PERSONEN OP WIE DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS BETREKKING HEBBEN, GENIETEN ALLE RECHTEN BEDOELD IN DE ARTIKELEN 15, 16, 17, 18 VAN VERORDENING 679 (TOEGANG MET BEVESTIGING VAN HET AL DAN NIET BESTAAN VAN DE VERWERKING VAN HUN GEGEVENS; RECTIFICATIE, ANNULERING EN BEPERKING VAN VERWERKING WANNEER DE ZAKEN ZICH VOORDOEN). DE GEÏNTERESSEERDE GEBRUIKER HEEFT HET RECHT OM IN IEDER GEVAL OM LEGITIEME REDENEN BEZWAAR TE MAKEN TEGEN HUN BEHANDELING. <VERZOEKEN MOETEN WORDEN GERICHT AAN> PER E-MAIL, OP HET ADRES: WEBMASTER@EMAPACKAGING.COM COPYRIGHT © 2000-2023 EMA, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

EMA PACKAGING, CORAZZA BENELUX, EM AGENCIES, EM, EMA, WWW.EMAPACKAGING.COM HEREBY REFERRED TO “EMA”. THE INFORMATION CONTAINED ON THIS WEBSITE(S) IS INTENDED FOR GENERAL INFORMATION ONLY. THE INFORMATION PROVIDED IS ONLY INDICATIVE AND SUBJECT TO CHANGE AND MAY CHANGE WITHOUT NOTICE. EMA HAS TAKE THE URGENT CARE IN CREATING AND MAINTAINING THIS SITE(S), BUT NO REPRESENTATIONS AS TO THE ACCURACY, COMPLETENESS AND CURRENTITY OF THE INFORMATION PROVIDED. EMA UNDERTAKES ANY OBLIGATION TO UPDATE THE INFORMATION PROVIDED OR TO CORRECT POSSIBLE ERRORS. EMA EXPRESSLY DISCLAIMS ANY LIABILITY IN THIS MATTER. NO RIGHTS CAN BE DERIVED FROM THE INFORMATION PROVIDED BY BOTH EMA AND OUR SUPPLIERS. EMA ASSUMES NO LIABILITY FOR THE CONTENT OF THIS SITE(S) AND THE INFORMATION PROVIDED ON THEM. EMA SHALL NOT BE LIABLE IN ANY WAY FOR THE CONSEQUENCES OF ACTIVITIES TAKEN ON THE BASIS OF THIS SITE(S). EMA DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR THE CONTENT OF THE SITES REFERRED TO (LINKS) OR WHICH REFER (LINKS) TO THE SITE(S) OF EMA. EMA OR THE RIGHTHOLDER RESERVES ALL RIGHTS (INCLUDING TRADEMARK RIGHTS, COPYRIGHTS AND PATENTS) REGARDING THE INFORMATION PRESENTED ON THE EMA SITE(S) (SUCH AS TEXTS, LAYOUTS, CALCULATIONS, LOGOS AND GRAPHICS). IN PARTICULAR IT IS NOT ALLOWED TO RECOVER, REPRODUCE, TRANSFER, PRODICT, DISTRIBUTE OR IN ANY WAY MAKE THE CONTENT / INFORMATION AVAILABLE TO THIRD PARTIES WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF EMA TO SET. THE CUSTOMER IS REQUIRED TO FOLLOW EMA’S INSTRUCTIONS REGARDING THE USE OF THE INFORMATION. ANY BREACH OF THE ABOVE MAY RESULT IN CIVIL OR CRIMINAL PROSECUTION. SOME NAMES, TEXT, HEAD LINES AND LOGOS USED ON THIS SITE(S) ARE REGISTERED TRADEMARKS. THE RECEIVER OF THE INFORMATION IS SELF RESPONSIBLE FOR THE CHOICE AND USE OF THE INFORMATION OFFERED. THE INFORMATION OFFERED MAY ONLY BE USED BY THE CUSTOMER HIMSELF. THIS SITE(S) AND THIS DISCLAIMER IS GOVERNED BY DUTCH LAW. YOU ARE NOT PERMITTED TO USE, EDITING, DISTRIBUTION, COPYING AND/OR REPRODUCING THE MATERIALS SHOWN IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION WITHOUT EXPRESS WRITTEN PERMISSION FROM EMA. SUBJECT TO THE LIMITATIONS SET BY LAW. ALL CONTENT INFORMATION AND IMAGES REMAIN RESERVED TO EMA AT ALL TIMES. MISUSE OF THE ABOVE WILL INCREASELY RESULT IN PROSECUTION FOR INFRINGEMENT OF NATIONAL AND/OR INTERNATIONAL COPYRIGHT. VIOLERS ARE FULLY LIABLE FOR ALL INCURRED COSTS AND DAMAGES. IF THE MISUSE CONCERNS PHOTO MATERIAL THAT HAS BEEN MADE ON ORDER, ANY CLAIMS BY THIRD PARTIES WILL ALSO BE RECOVERED. PRIVACY POLICY DEAR VISITOR, AFTER CONSULTING THIS WEBSITE, DATA ABOUT IDENTIFIED OR IDENTIFIABLE NATURAL PERSONS MAY BE PROCESSED. WITH REGARD TO THIS DATA PROCESSING, ALSO UNDER ART. 13 OF THE EUROPEAN GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU REGULATION 2016/679), THE FOLLOWING INFORMATION, THE VALIDITY OF WHICH IS NOT EXTENDED TO OTHER EXTERNAL WEBSITES ACCESSED BY THE USER VIA LINKS ON THIS SITE. BY FURTHER BROWSING AND SUBSCRIBE TO THE SERVICE OFFERINGS IN THE VARIOUS SECTIONS OF THE SITE (“CONTACTS”), THIS GENERAL INFORMATION REGARDING THE PROCESSING IS CONSIDERED AS NATURAL AS WELL AS ALL SPECIFIC INFORMATION REGARDING THE PROCESSING FOR VARIOUS PURPOSES AND SPECIFICATIONS , AND THE USER EXPRESSES RELATIVE CONSENT TO THE TREATMENTS. IT SHOULD BE NOTED THAT THE CONSENT IS ONLY VALID IF IT COMES FROM AN ADULT OR A MINORS WHO HAVE REACHED THE AGE OF 14 YEARS (ARTICLE 8, PARAGRAPHS 1 AND 2 OF THE GDPR). <OWNER> EMA HOOFDDORP THE NETHERLANDS <TYPES OF DATA PROCESSED> COOKIES ARE DATA SENT FROM THE WEBSITE TO THE USER’S INTERNET BROWSER AND REMEMBERED BY THE LATTER BEFORE SENDING TO THE SITE ON A NEXT VISIT. THEY CAN BE USED TO TRACK SESSIONS, AUTHENTIZE A USER AND SAVE HIS PREFERENCES. THERE ARE DIFFERENT TYPES OF COOKIES THAT CAN BE CLASSIFIED ACCORDING TO TECHNICAL ASPECTS, DURATION, ORIGIN AND FUNCTION. <TECHNICAL COOKIES> THERE ARE NUMEROUS KINDS USED TO STORE INFORMATION ON THE USER’S COMPUTER WHICH IS THEN COLLECTED BY THE SITES. OF THESE, THE BEST KNOWN AND MOST USED IS THAT OF HTML COOKIES. THEY ARE USED FOR NAVIGATION AND TO FACILITATE USER ACCESS AND USE OF THE SITE. THEY ARE NECESSARY FOR THE TRANSMISSION OF COMMUNICATIONS ON THE ELECTRONIC NETWORK OR FOR THE SUPPLIER TO PROVIDE THE SERVICE REQUESTED BY THE CUSTOMER. THE SETTINGS TO MANAGE OR DISABLE COOKIES MAY VARY DEPENDING ON THE INTERNET BROWSER USED. IN ANY CASE, THE USER MAY MANAGE OR REQUEST THE GENERAL DEACTIVATION OR CANCELLATION OF COOKIES BY CHANGING THE SETTINGS OF HIS INTERNET BROWSER. THIS DISACTIVATION MAY SLOW OR DESTRUCT ACCESS TO SOME PARTS OF THE SITE. THE USE OF TECHNICAL COOKIES ENABLES A SAFE AND EFFICIENT USE OF THE SITE. THE COOKIES PLACED IN THE BROWSER AND RE-SENT THROUGH GOOGLE ANALYTICS OR THROUGH THE STATISTICS SERVICE OR A SIMILAR SERVICE ARE ONLY TECHNICAL IF THEY ARE USED DIRECTLY BY THE SITE OWNER FOR SITE OPTIMIZATION PURPOSES, WHICH WILL BE ABLE TO GET INFORMATION COLLECT IN AN AGGREGATE FORM ABOUT THE NUMBER OF USERS AND HOW THEY VISIT THE SITE. UNDER THESE TERMS, ANALYTICAL COOKIES SUBJECT TO THE SAME INFORMATION AND CONSENT RULES AS TECHNICAL COOKIES APPLY. <DURATION OF COOKIES> IN TERMS OF DURATION, A DISTINCTION CAN BE MADE BETWEEN TEMPORARY SESSION COOKIES WHICH ARE AUTOMATICALLY REMOVED AT THE END OF THE BROWSING SESSION AND WHICH ARE USED TO IDENTIFY THE USER AND THEREFORE PREVENT LOGGING EACH PAGE VISITED, AND THE PERMANENT COOKIES THAT REMAIN ACTIVE ON THE PC UNTIL EXPIRED OR TERMINATED BY YOU. SESSION COOKIES MAY BE INSTALLED TO ENABLE ACCESS AND PERMANENCE IN A POSSIBLY RESERVED AREA OF THE DOOR AS AN AUTHENTIZED USER. THEY ARE NOT PERMANENTLY STORED IN MEMORY, BUT ONLY FOR THE DURATION OF THE NAVIGATION UNTIL THE TRANSMISSION OF SESSION IDS COMPOSED OF RANDOM NUMBERS GENERATED BY THE SERVER AND NECESSARY TO ENABLE A SAFE AND EFFICIENT EXPLORATION OF THE SITE TO MAKE. <THIRD PARTY COOKIES> IN TERMS OF ORIGIN, THE COOKIES SENT DIRECTLY FROM THE SITE YOU VISIT TO THE BROWSER CAN BE DISTINCT FROM THE THIRD PARTY COOKIES SENT TO YOUR COMPUTER FROM OTHER SITES AND NOT THE SITES YOU VISIT . PERMANENT COOKIES ARE OFTEN THIRD PARTY COOKIES. MOST THIRD PARTY COOKIES ARE TRACKING COOKIES THAT ARE USED TO IDENTIFY ONLINE BEHAVIOR, UNDERSTAND INTERESTS AND THEREFORE CUSTOMIZE ADVERTISING OFFERS FOR USERS. THE WEBSITE USES THE FOLLOWING COOKIES: TECHNICAL, ANALYTICAL, ANALYSIS OF THIRD PARTY SERVICES, TO INTEGRATE SOFTWARE PRODUCTS AND THIRD PARTY FEATURES, OF PROFILING. BOTH ANALYTICAL AND PROFILING THIRD PARTY COOKIES MAY BE PLACED. THEY ARE SENT FROM DOMAINS OF THE ABOVE-MENTIONED THIRD PARTIES OUTSIDE THE SITE. THIRD PARTY ANALYTICAL COOKIES ARE USED TO DETECT INFORMATION ABOUT USER BEHAVIOR ON THE WEBSITE. THE RESEARCH TAKES PLACE ANONYMOUSLY TO MONITOR THE PERFORMANCE AND IMPROVE THE USEFULNESS OF THE SITE. THIRD PARTY PROFILING COOKIES ARE USED TO CREATE USER PROFILES, TO PROPOSE ADVERTISING MESSAGES IN ACCORDANCE WITH THE CHOICES MADE BY THE USERS THEMSELVES. THE USE OF THESE COOKIES IS GOVERNED BY THE RULES ESTABLISHED BY THE THIRD PARTIES THEMSELVES, THEREFORE USERS ARE INVITED TO READ THE PRIVACY INFORMATION AND THE INSTRUCTIONS FOR MANAGING OR DISABLING THE COOKIES PUBLISHED ON THE RELEVANT WEB PAGES. <NAVIGATION DATA> THE COMPUTER SYSTEMS AND SOFTWARE PROCEDURES USED TO MAKE THIS WEB SITE OPERATE IN THEIR NORMAL OPERATION ACQUIRED SOME PERSONAL DATA THE TRANSMISSION OF WHICH IS IMPLIED IN THE USE OF INTERNET COMMUNICATIONS PROTOCOLS. THIS IS INFORMATION THAT IS NOT COLLECTED TO BE ASSOCIATED WITH IDENTIFIED INTERESTED PARTIES, BUT WHICH BY ITS NATURE, THROUGH PROCESSING AND ASSOCIATION WITH DATA OWNED BY THIRD PARTIES, MAY IDENTIFY USERS. THIS CATEGORY OF DATA INCLUDES THE IP ADDRESSES OR DOMAIN NAMES OF THE COMPUTERS USED BY USERS CONNECTING TO THE SITE, THE ADDRESSES IN URI NOTATION OF THE REQUESTED RESOURCES, THE TIME OF THE REQUEST, THE METHOD USED TO MAKE THE REQUEST TO BE SUBMITTED TO THE SERVER, THE SIZE OF THE REPLY FILE, THE NUMERIC CODE INDICATING THE STATUS OF THE REPLY FROM THE SERVER AND OTHER PARAMETERS REGARDING THE USER’S OPERATING SYSTEM AND IT ENVIRONMENT. THESE DATA ARE USED EXCLUSIVELY TO OBTAIN ANONYMOUS STATISTICAL INFORMATION REGARDING THE USE OF THE SITE AND TO VERIFY ITS CORRECT OPERATION AND WILL BE CANCELED IMMEDIATELY AFTER PROCESSING. THE DATA MAY BE USED TO DETERMINE RESPONSIBILITY IN THE CASE OF HYPOTHETICAL COMPUTER CRIME AGAINST THE SITE: EXCEPT IN THIS CASE, WEB CONTACT DATA CURRENTLY DOES NOT EXIST FOR MORE THAN SEVEN DAYS. <USER DATA> THE OPTIONAL, EXPRESS AND VOLUNTARY SENDING OF E-MAILS TO THE ADDRESSES LISTED ON THIS SITE INCLUDES THE SUBSEQUENT ACQUISITION OF THE SENDER’S ADDRESS NECESSARY TO RESPOND TO REQUESTS, AS WELL AS ALL OTHER PERSONAL DATA CONTAINED IN THE MESSAGE ARE INCLUDED. SPECIFIC SUMMARY INFORMATION WILL BE PROGRESSIVELY REPORTED OR DISPLAYED ON REQUEST ON THE PAGES OF THE SITE SET UP FOR CERTAIN SERVICES. <HOW TO DISABLE COOKIES> WE INVITE YOU TO READ THE INFORMATION OF THE PRIVACY GUARANTEE IN THIS CONNECTION (HTTP://WWW.GARANTEPRIVACY.IT/COOKIE) AND THE LINKS TO THIRD PARTY PRIVACY POLICY AND ACT ACCORDINGLY TO PROTECT YOUR PRIVACY. TO DISABLE COOKIES, READ THE INSTRUCTIONS: MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, MS INTERNET EXPLORER, APPLE SAFARI, OPERA. <DATA VOLUNTARILY PROVIDED BY THE USER> THE OPTIONAL, EXPRESS AND VOLUNTARY SENDING OF EMAILS TO THE ADDRESSES LISTED ON THIS SITE INCLUDES THE SUBSEQUENT ACQUISITION OF THE SENDER’S ADDRESS NECESSARY TO RESPOND TO REQUESTS, AS WELL AS ANY OTHER PERSONAL DATA INCLUDED IN THE MESSAGE. PURPOSE OF TREATMENT AND OPTIONAL PROVISION OF DATA. EXCEPT WHAT IS SPECIFIED FOR NAVIGATION DATA AND TECHNICAL COOKIES, THE USER IS FREE TO PROVIDE HIS PERSONAL DATA THROUGH SPECIFIC FORMS ON THE SITE TO REQUEST THE SENDING OF THE NEWSLETTER, INFORMATION MATERIALS OR OTHER COMMUNICATIONS AND, MORE GENERALLY, FOR THE PURPOSES INDICATED IN THE RELATIVE AND SPECIFIC INFORMATION. FAILURE TO PROVIDE SUCH DATA MAY MAKE IT IMPOSSIBLE TO OBTAIN WHAT HAS BEEN REQUESTED. <MODE OF TREATMENT> EMA, AS A DATA CONTROLLER, AND EACH OF THE POSSIBLE THIRD PARTY MANAGERS, SHALL MANAGE AND ARCHIVE OVER TIME THE PERSONAL DATA COLLECTED THROUGH THE USE OF THE SITE AND THE VARIOUS FEATURES THAT MAY BE ACTIVATED AT THE USER’S REQUEST STRICTLY NECESSARY TO ACHIEVE THE PURPOSES FOR WHICH THEY ARE COLLECTED OR VOLUNTARILY COMMUNICATED BY THE USER. SPECIFIC SECURITY MEASURES, AS REQUIRED BY ART. 32 OF REGULATION (EU) 2016/679, ARE COMPLIED WITH TO PREVENT DATA LOSS, UNAUTHORIZED OR IMPROPER USE AND UNAUTHORIZED ACCESS. THE DATA IS ONLY MANAGED BY STAFF AUTHORIZED BY THE DATA CONTROLLER. NO PERSONAL PROFILING OF THE USER IS INTENDED ON THE ABOVE DATA. <RIGHTS OF STAKEHOLDERS> THE PERSONS SUBJECT TO THE PROCESSED PERSONAL DATA ENJOY ALL THE RIGHTS REFERRED TO IN ARTICLES 15, 16, 17, 18 OF REGULATION 679 (ACCESS WITH CONFIRMATION OF THE EXISTENCE OR NON-EXISTENCE OF THE PROCESSING OF THEIR DATA; CORRECTION , CANCELLATION AND RESTRICTION OF PROCESSING WHEN BUSINESS ARISES). THE INTERESTED USER HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THEIR TREATMENT IN ANY EVENT FOR LEGITIMATE REASONS. <REQUESTS SHOULD BE DIRECTED TO> BY EMAIL, AT THE ADDRESS: WEBMASTER@EMAPACKAGING.COM COPYRIGHT © 2000-2023 EMA, ALL RIGHTS RESERVED.

E-MAIL DISCLAIMER

BEOOGDE ONTVANGER: EMA PACKAGING, CORAZZA BENELUX, EM AGENCIES, FLEXIBEL IN VERPAKKING, EM, EMA, WWW.EMAPACKAGING.COM HIERNA AANGEDUID MET “EMA”. DE INFORMATIE, GEGEVENS EN NIEUWS IN DEZE MEDEDELING EN DE BIJLAGEN ERVAN ZIJN VAN STRIKT PERSOONLIJKE AARD EN KUNNEN DUS VERTROUWELIJK ZIJN EN ZIJN IN IEDER GEVAL UITSLUITEND BEDOELD VOOR DE GEADRESSEERDEN. HET LEZEN, PUBLICEREN, VERSPREIDEN EN/OF KOPIËREN VAN ANDERE PERSOON DAN ONTVANGERS IS VERBODEN, BEIDE ONDER ART. 616 VAN HET WETGEVING VAN STRAFRECHT ALSMEDE DE EU-VERORDENING 2016/679 (AVG). INDIEN U DIT BERICHT AUB ONTVANGEN HEEFT, VERNIETIG HET DAN EN COMMUNICEER HET AAN EMA VIA WEBMASTER@EMAPACKAGING.COM OF TELEFOON +31 62 45 800 45 EN ONMIDDELLIJK OM DE MOGELIJKE MELDING EN COMMUNICATIE VAN DE SCHENDING VAN UW PERSOONSGEGEVENS UIT TE VOEREN (ARTIKELEN 33 EN 34 AVG). DERDE PARTIJEN: “DIT” E-MAILBERICHT VORMT GEEN TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN DE CONTACTGEGEVENS VAN DE EMA SENDER VOOR DIRECTE MARKETINGACTIES OF VOOR HET OVERDRAGEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN. FOUTLOOS: E-MAILVERZENDING IS NIET GEGARANDEERD DAT ZE BEVEILIGD OF VOLLEDIG FOUTVRIJ ZIJN. EMA IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD VAN “DIT” E-MAILBERICHT, DIE KUNNEN VOORKOMEN ALS GEVOLG VAN E-MAILVERZENDFOUTEN. VIRUSCONTROLE: HOEWEL WE PROBEREN ALLE UITGAANDE E-MAILBERICHTEN EN BIJLAGEN VAN ALLE BEKENDE VIRUSSEN TE REINIGEN, KUNNEN WE GEEN VIRUSVRIJE BERICHTEN GARANDEREN EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VIRUSSEN. INDIEN U “DIT” E-MAILBERICHT MET VIRUS VAN EMA HEBT ONTVANGEN (ERNSTIG SORRY), GELIEVE EMA ONMIDDELLIJK TE MELDEN VIA WEBMASTER@EMAPACKAGING.COM OF TELEFOON +31 62 45 800 45 EN VERWIJDER HET VIRUS E-MAILBERICHT VAN UW SYSTEEM(EN). COPYRIGHT © 2000-2023 EMA, ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. WIJ BEDANKEN U VOOR UW HULP EN BEGRIP. WEBMASTER EMA

INTENDED RECIENT: EMA PACKAGING, CORAZZA BENELUX, EM AGENCIES, FLEXIBLE IN PACKAGING, EM, EMA, WWW.EMAPACKAGING.COM HIERNA AANGEDUID MET “EMA”. THE INFORMATION, DATA AND NEWS CONTAINED IN THIS COMMUNICATION AND ITS ANNEXES ARE OF A STRICTLY PERSONAL NATURE AND THEREFORE MAY BE CONFIDENTIAL AND ARE, IN ANY CASE, INTENDED EXCLUSIVELY FOR THE ADDRESSEES. READING, PUBLISHING, DISTRIBUTING AND / OR COPYING FROM ANY OTHER PERSON OTHER THAN RECIPIENTS IS PROHIBITED, BOTH UNDER ART. 616 OF THE CRIMINAL CODE AS WELL AS UNDER THE EU REGULATION 2016/679 (GDPR). IF YOU HAVE RECEIVED THIS MESSAGE IN ERROR, PLEASE DESTROY IT AND COMMUNICATE IT TO EMA AT WEBMASTER@EMAPACKAGING.COM OR PHONE +31 62 45 800 45 AND IMMEDIATELY IN ORDER TO CARRY OUT THE POSSIBLE NOTIFICATION AND COMMUNICATION OF THE VIOLATION OF YOUR PERSONAL DATA (ARTICLES 33 AND 34 OF GDPR). THIRD PARTIES: “THIS” E-MAIL MESSAGE DOES NOT CONSTITUTE CONSENT TO THE USE OF THE EMA SENDER’S CONTACT INFORMATION FOR DIRECT MARKETING ACTIONS OR FOR TRANSFERRING ANY DATA TO THIRD PARTIES. ERROR FREE: E-MAIL TRANSMISSION IS NOT GUARANTEED TO BE SECURED OR COMPLETELY ERROR FREE. EMA IS IN NO WAY LIABLE FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS IN THE CONTENT OF “THIS” E-MAIL MESSAGE, WHICH MAY ARISE AS A RESULT OF E-MAIL TRANSMISSION ERRORS. VIRUS CHECK: ALTHOUGH WE ATTEMPT TO CLEAN ALL OUTGOING E-MAIL MESSAGES AND ATTACHMENTS FROM ALL KNOWN VIRUSES, WE CAN NOT GUARANTEE VIRUS-FREE MESSAGES AND WE ACCEPT NO LIABILITY FOR ANY DAMAGE SUSTAINED AS A RESULT OF VIRUSES. IF YOU HAVE RECEIVED “THIS” E-MAIL MESSAGE WITH VIRUS FROM EMA (WE ARE VERY SORRY), PLEASE NOTIFY IMMEDIATELY EMA AT WEBMASTER@EMAPACKAGING.COM OR PHONE +31 62 45 800 45 AND DELETE THE VIRUS E-MAIL MESSAGE FROM YOUR SYSTEM(S). COPYRIGHT © 2000-2023 EMA, ALL RIGHTS RESERVED. WE THANK YOU FOR YOUR HELP AND UNDERSTANDING. WEBMASTER EMA