Disclaimer - Copyright- Auteursrecht  ®  ©

ema CURA, EM Agencies en WWW.EMACURA.NL hierna aangeduid met “ema”. De informatie op deze website(s) is alleen bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig en kan zonder nadere aankondiging wijzigen. ema heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het samenstellen en onderhouden van deze site(s), doch voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie kan niet worden ingestaan. ema aanvaardt geen enkele verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. ema wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de verstrekte informatie, zowel door ema alsmede onze leveranciers kunnen geen rechten worden ontleend. ema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop verstrekte informatie. ema is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site(s). ema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen (links) of welke verwijzen (links) naar de site(s) van ema. ema respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder merkrechten, auteursrechten en octrooien) met betrekking tot de op de ema site(s) gepresenteerde informatie (zoals teksten, lay-outs, calculaties, logo's en grafische informatie). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ema, de inhoud / informatie van de ema websites over te nemen, te vermenigvuldigen, over te dragen, te bewerken, te verspreiden of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. De afnemer is verplicht aanwijzingen van ema omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Elke inbreuk op het hierboven beschrevene kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Sommige namen, teksten, head lines en logo's die op deze site(s) worden gebruikt zijn gedeponeerde handelsmerken. De afnemer van de informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de aangeboden informatie. De aangeboden informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Op deze site(s) en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan het gepresenteerde materiaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te bewerken, te verspreiden, te kopiëren en/of te vermenigvuldigen zonder daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming te hebben verkregen van ema. Behoudens de beperkingen die bij de wet zijn gesteld. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan ema. Misbruik van het bovenstaande zal onherroepelijk leiden tot vervolging wegens inbreuk op nationaal en/of internationaal auteursrecht. Overtreders zijn volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten en schades. Indien het misbruik fotomateriaal betreft dat in opdracht is gemaakt zullen eventuele aanspraken van derden eveneens verhaald worden. Copyright© 2005-2019 ema CURA, alle rechten voorbehouden. Klik op de volgende link voor de e-mail disclaimer tekst.